GwarancjaINTEK POLSKA

Ul. Rokitniańczyków 17A

33-300 Nowy Sącz
tel – 018 547 42 22

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 

 1. INTEKpolska udziela dwuletniej gwarancji dla użytkowników indywidualnych, oraz jednorocznej gwarancji dla firm (odbiorców ostatecznych), począwszy od daty nabycia wyrobu przez jego tego użytkownika, na sprzedawane przez siebie urządzenie wyszczególnione nazwą na tabliczce i numerem seryjnym urządzenia. Datę nabycia urządzenia określa data na dowodzie zakupu lub data wydania karty gwarancyjnej.
 2. Do wystawienia karty gwarancyjnej uprawniony jest sprzedawca / dystrybutor sprzętu.
 3. Niezależnie od daty zakupu i wydania karty, okres gwarancji kończy się z upływem 3 lat od daty produkcji.
 4. Gwarancja obejmuje nieodpłatną naprawę lub wymianę urządzenia niesprawnego z przyczyn zależnych od producenta, w tym z powodu wad produkcyjnych i materiałowych, o ile wady zostały zgłoszone przed upływem okresu wskazanego w punkcie 1 lub 3. Wady polegające na utracie przez urządzenie walorów estetycznych lub innych pozaużytkowych  nie są objęte gwarancją.
 5. INTEKpolska w razie uwzględnienia reklamacji, zobowiązuje się do dokonania napraw gwarancyjnych w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu producenta.
 6. Podlegający gwarancji sprzęt należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu do punktu, w którym został on zakupiony lub bezpośrednio do siedziby producenta.
 7. Wszelkie usługi serwisowe wynikające z gwarancji dokonywane są wyłącznie w serwisie firmy Intek Polska.
 8. Gwarancją j/w nie są objęte akumulatory  (pkt13) i uszkodzenia urządzenia wynikłe z:
  • Przyczyn niezależnych od producenta,
  • Uszkodzeń mechanicznych,
  • Użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi lub przeznaczeniem  urządzenia,
  • Zdarzeń losowych, w tym wyładowań atmosferycznych, pożaru, zalania, działania wysokich  
  • Temperatur i czynników chemicznych,
  • Niewłaściwej instalacji i konfiguracji (niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji) w tym  niewłaściwego zasilania i podłączania zewnętrznych urządzeń mogących uszkodzić produkt oraz takie wady, o których nabywca został powiadomiony przy zakupie urządzenia za odpowiednim  obniżeniem ceny (opis wady na odwrotnej stronie karty gwarancyjnej nanosi sprzedawca).
 1. Utratę uprawnień wynikających z gwarancji w każdym wypadku powoduje stwierdzenie naruszenia naklejki z numerem seryjnym producenta na urządzeniu, dokonywanie przeróbek lub napraw urządzenia poza serwisem producenta,
 2. Odpowiedzialność INTEKpolska względem nabywcy ogranicza się do wartości produktu ustalonej według ceny detalicznej sugerowanej przez INTEKpolska z dnia zakupu i nie obejmuje szkód  powstałych w związku z jego uszkodzeniem lub wadliwym działaniem.
 3. Gwarancja obejmuje urządzenia sprzedane na terenie Polski i w żadnym zakresie nie wyłącza i nie  ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 4. W sytuacji przysłania CB radia do serwisu z niezmienionym kodem klient zostanie obciążany kwotą 25 zł  plus koszty  wysyłki.
 5. Akumulatory objęte są tylko  6 miesięczna gwarancją ze względu na określoną ilość cykli ładowania.  

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0 zł
Suma 0 zł

Koszyk Do kasy

Oficjalny Sponsor

INTEKpolska Sp. Jawna Oficjalny Sponsor zespołu

Newsletter